Category: Elektrika

Read More

Ste omejeni z močjo sončne elektrarne zaradi zahtev omrežja?

Zagotovite si ničelno oddajo v omrežje s hranilnikom električne energije.

Vse več podjetij z velikimi potrebami po električni energiji želi iz ekonomskih in okoljskih razlogov čim večji del teh potreb pokriti z lastnimi sončnimi elektrarnami.

Zaradi velikega navala novih priklopov sončnih elektrarn in dotrajane elektroenergetske infrastrukture, elektrodistribucije v mnogih primerih izdajo soglasje za ničelno oddajo v omrežje ali z omejeno močjo. Za investitorja to predstavlja izziv, saj v teh primerih sončna elektrarna ne sme proizvajati viškov oz. viški, ki se ustvarijo ostanejo neizkoriščeni. Še vedno pa mora investitor manke prevzemati iz javnega omrežja, kar povzroči višje stroške električne energije.

Hranilnik električne energije omogoča uporabnikom na območjih s slabšim omrežjem, da povečajo stopnjo samooskrbe z električno energijo.

Če je omrežje, na katerega ste priključeni preobremenjeno, potem ste verjetno dobili odgovor, da ne smete oddajati presežkov električne energije v omrežje. A obstaja rešitev, ki vam omogoča, da si iz obnovljivih virov energije, kot je sončna elektrarna, zagotovite večino potreb po električni energiji.

Inteligentni sistem za upravljanje s hranilnikom električne energije vam zdaj omogoča, da se presežek električne energije, ki jo proizvede sončna elektrarna ali drug obnovljiv vir energije, ne oddaja v javno omrežje, ampak se porabi za lastne potrebe odjemalca. Ne glede na omejitve moči zaradi zahtev omrežja lahko z uporabo hranilnika električne energije ter pravilnim načrtovanjem in dimenzioniranjem sistema optimizirate proizvodnjo, zmanjšate stroške in prispevate k čistejšemu okolju.

S hranilnikom električne energije lahko pokrijete potrebe po električni energiji pri tem pa presežne energije ne oddajate v omrežje.

Hranilnik električne energije shranjuje presežek električne energije, ki ga sončna elektrarna proizvede čez dan, in ga nato uporablja zvečer ali ponoči, ko je proizvodnja sončne elektrarne manjša ali je ni. Na ta način lahko podjetje pokrije svoje potrebe po električni energiji iz lastnega vira, pri tem pa presežne energije ne oddaja v omrežje. Prav tako se zmanjša potreba po prevzemu električne energije iz javnega omrežja in s tem stroški omrežnine.

Hranilnik električne energije je preko razsmernika povezan z inteligentnim sistemom za upravljanje, ki uravnava delovanje med sončno elektrarno, hranilnikom in odjemalcem. Če je hranilnik poln in je proizvodnja večja od porabe, razsmernik omeji proizvodnjo elektrike iz sončnih modulov in prepreči oddajanje v omrežje in ustvarjanje neizkoriščenih viškov.

Rešitev vam omogoča edinstven inteligentni sistem s hranilnikom električne energije za ničelno oddajo v omrežje.

Sistem s hranilnikom električne energije, ki je konfiguriran za ničelno oddajo v omrežje zagotavlja, da se višek proizvedene električne energije v lastni proizvodni napravi nikoli ne bo oddajal v omrežje. Višek moči se bo zmanjšal za 90 % v največ treh sekundah in za 100 % v največ 10 sekundah. Tudi v primeru popolnoma polnega hranilnika električne energije bo oddaja v omrežje ničelna.

ALI ŽELITE POSTAVITI SONČNO ELEKTRARNO IN STE OMEJENI Z MOČJO ZARADI ZAHTEV OMREŽJA?

Z veseljem vam bomo svetovali, kako se lahko izognete omejitvam ničelne oddaje v omrežje.

V podjetju Geo Energy smo specialisti za hranilnike električne energije. Pomagamo vam pospešiti energetski prehod – za vas pripravimo simulacijo z izračunom potrebne moči sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom električne energije, tako da zagotovite zahtevam ničelne oddaje v omrežje. Pomagamo vam tudi pri pridobitvi soglasja in pripravi projektne dokumentacije ter izgradnji sončne elektrarne s hranilnikom.

Za NEOBVEZUJOČ IZRAČUN potrebne moči sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom električne energije pišite na: info@geoenergy-group.com ali pokličite 070 511 425.

Read More

Hranilnik električne energije je ključen za zagotavljanje prožnosti in stabilnosti elektroenergetskega sistema

Vse več podatkov kaže na to, da bodo hranilniki električne energije postali glavno sredstvo za zagotavljanje prožnosti in stabilnosti elektroenergetskega sistema. To je še posebej pomembno v kontekstu naraščajoče prevlade nestalnih obnovljivih virov energije, kot so sončna in vetrna energija.

Učinkovito upravljanje energetskega sistema s hranilnikom električne energije

Uporaba hranilnika električne energije skupaj s sončno elektrarno prinaša izjemne koristi in rešitve za učinkovito upravljanje našega energetskega sistema. V obdobjih, ko sončna elektrarna proizvede več električne energije, kot jo trenutno potrebujemo hranilnik električne energije poskrbi, da ne izgubimo te energije.

Nova analiza družbe Wood Mackenzie napoveduje, da bo kombinacija vetrne in sončne energije že v bližnji prihodnosti prevladovala na največjih evropskih trgih. Napredujoči programi državnih dražb bodo omogočili zmanjšanje stroškov te tehnologije, kar bo pospešilo njen razvoj in povečalo njeno uporabo. V Evropi se pričakuje vzpostavitev 169 GW novih vetrnih in 172 GW sončnih elektrarn do leta 2040.

Izziv uravnoteženja odstopanj v elektroenergetskem sistemu

Naraščajoč obseg nestalne proizvodnje energije postavlja Evropo pred izziv uravnoteženja odstopanj v elektroenergetskem sistemu. Zato bodo hranilniki električne energije, skupaj z medomrežnimi povezavami, igrali ključno vlogo pri zagotavljanju prožnosti sistema.

Rory McCarthy, glavni analitik družbe Wood Mackenzie, opozarja, da bodo hranilniki električne energije do leta 2030 že ekonomsko bolj privlačni od plinskih elektrarn. To bo pomembno vplivalo na prihodnost proizvodnje konične energije. Cene fosilnih goriv in ogljika naraščajo, medtem ko se stroški tehnologije hranilnikov energije zmanjšujejo. Poleg tega politike neto ničelnih emisij postavljajo jasne smernice za razogljičenje elektroenergetskih trgov. Plin brez tehnologij zmanjševanja emisij bo verjetno naslednja tarča regulativ, saj ga že zdaj izrivajo tržne sile.

Vključitev hranilnikov električne energije v elektroenergetski sistem ima številne prednosti.

Hranilnik električne energije zagotavlja stabilnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo, hkrati pa prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in varovanju okolja. Zmanjšujejo odvisnost od nestalnih obnovljivih virov energije, saj omogočajo shranjevanje presežne energije, ki se proizvede v obdobjih visoke sončne ali vetrne aktivnosti. To pomeni, da sončne elektrarne proizvedejo več električne energije, kot jo trenutno potrebujejo omrežje ali uporabniki.

Hranilniki električne energije omogočajo, da se presežna energija shrani in uporabi v časih, ko je proizvodnja sončne energije omejena ali ko je povpraševanje po električni energiji visoko. Tako se doseže uravnoteženje med ponudbo in povpraševanjem ter zmanjša potreba po drugih virih energije, kot so tradicionalna fosilna goriva.

S hranilnikom električne energije do večje neodvisnosti od omrežja

Poleg tega uporaba hranilnika električne energije v kombinaciji s sončno elektrarno omogoča večjo neodvisnost od omrežja. Zmožnost shranjevanja energije omogoča, da se električna energija uporablja tudi takrat, ko sončna elektrarna ne proizvaja energije, na primer ponoči ali v oblačnih dneh.

Poleg zanesljivosti oskrbe z električno energijo prinašajo hranilniki električne energije tudi finančne prednosti. Zmanjšanje odvisnosti od tradicionalnih virov energije, kot so fosilna goriva, pomeni tudi zmanjšanje stroškov oskrbe z energijo na dolgi rok. Hranilniki električne energije omogočajo izrabo sončne energije v največji možni meri in zmanjšujejo potrebo po nakupu energije iz omrežja po višjih tarifah.

Hranilnik električne energije pripomore k izboljšanju donosnosti investicije v sončno elektrarno

To pomeni, da lahko podjetje s postavitvijo sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom električne energije postane energetsko samozadostno in na dolgi rok ustvarja prihranke pri stroških za električno energijo.

Kateri sistem shranjevanja električne energije je najprimernejši za vaše podjetje?

To je odvisno od številnih dejavnikov: obstoječega sistema za proizvodnjo električne energije, količine proizvedene električne energije, lastnega profila odjema porabnika in vrste uporabe.

V podjetju Geo Energy za vsako podjetje glede na specifične dejavnike pripravimo ponudbo na podlagi predhodne simulacije izračuna prihrankov. Pomagamo vam pospešiti energetski prehod – vse, od izračuna prihrankov in potrebne moči sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom, do pridobitve soglasja in priprave projektne dokumentacije ter izgradnje FV sistema s hranilnikom.

Za NEOBVEZUJOČ IZRAČUN s SIMULACIJO PRIHRANKOV ob uporabi najprimernejšega hranilnika električne energije pišite na: info@geoenergy-group.com ali pokličite 070 511 425.

Read More

Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije od leta 2023 do 2032

Sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije (SODO) je pridobil soglasje Agencije za energijo za Razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2023 do 2032. Ta načrt predvideva povečanje zmogljivosti in odpornosti omrežja ter izkoriščanje prožnosti virov in bremen elektrodistribucijskega omrežja. V njem so zajeti tudi izzivi, ki jih prinaša razogljičenje, decentralizacija proizvodnje in množična uvedba elektrifikacije oziroma raba elektrike kot glavnega energenta v prometu in ogrevanju.

Distribucija elektrike in zemeljskega plina

Razvojni načrti morajo opredeliti glavno infrastrukturo za prenos elektrike in zemeljskega plina ter za distribucijo elektrike, ki jo bo treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo z elektriko in zemeljskim plinom, varno delovanje omrežij in prilagajanje nadaljnjemu razvoju na področju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, ob uvajanju inteligentnih omrežnih storitev in zagotavljanju skladiščnih objektov. Razvojni načrti morajo vsebovati tudi oceno možnosti za povečanje energetske učinkovitosti plinske in električne infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in interoperabilnostjo, povezanostjo z obrati za proizvodnjo energije, vključno z mikroproizvodnjo ter opredeliti časovno dinamiko in finančno ovrednotenje načrtovanih investicij in dejanskih ukrepov za stroškovno učinkovite izboljšave v omrežni infrastrukturi.

Sprejemanje načrtov

Operaterji morajo razvojne načrte sistema sprejeti vsaki dve leti. Ob soglasju ministra, pristojnega za energijo, se mora odločiti v roku treh mesecev od prejema vloge. Operater prenosnega sistema zemeljskega plina mora vsako leto najkasneje do 1. junija, po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, sprejeti in predložiti Agenciji za energijo desetletni razvojni načrt omrežja.

Izzivi razogljičenja in decentralizacije

Razvojni načrt vključuje izzive, ki jih prinaša razogljičenje, decentralizacija proizvodnje in množična uvedba elektrifikacije oziroma raba elektrike kot glavnega energenta v prometu in ogrevanju. Ključni cilji zakonodajnega paketa “Čista energija za vse Evropejce” je postaviti energijsko učinkovitost na prvo mesto, prevzeti vodilno vlogo v energiji iz obnovljivih virov v svetovnem merilu in zagotoviti pošteno obravnavo odjemalcev.

Investicijska vlaganja

Desetletni razvojni načrt do leta 2032 opredeljuje investicijska vlaganja v skupni višini 3.534 mio EUR. Glavnino vlaganj v naslednjem desetletnem obdobju predstavljajo vlaganja v nizko in srednje napetostno omrežje, delež teh vlaganj znaša 72 % oziroma 2.553 mio EUR. Vlaganja v sekundarno opremo predstavljajo 8 % vseh vlaganj v prihodnjem desetletnem obdobju. Učinki vlaganj se bodo pozitivno odražali na zmanjšanju ranljivosti omrežja zaradi negativnih vremenskih vplivov.

Katere cilje izpostavlja razvojni načrt?

Razvojni načrt ima jasno vizijo: zagotavljati enakopravne pogoje na trgu z električno energijo ter spodbujati investicije v okolju prijazne tehnologije.

Cilji, ki jih izpostavljajo v načrtu, med drugim tudi vključujejo:

 • Zadostiti potrebam po električni moči s poudarkom na dolgoročni zanesljivosti dobave.
 • Povečati energetsko in ekonomsko učinkovitost distribucijske infrastrukture.
 • Spodbujati priključevanje novih uporabnikov v sistem z razumnimi roki in stroški.
 • Poenotiti koncept razvoja distribucijskega sistema po celotni državi.
 • Spodbujati aktivno vključevanje odjemalcev v trg z energijo, ki bodo iskali možnosti za lastno proizvodnjo.
 • Prilagajati distribucijski sistem spremenjenim tržnim razmeram za čim večjo produkcijo in prenos energije.
 • Povečati dekarbonizacijo in energijsko učinkovitost z vključitvijo inovativnih storitev ter razvojem stroškovno učinkovite polnilne infrastrukture in hranilnikov energije.

Hranilniki električne energije: rešitev za problematiko oddajanja pri individualni samooskrbi

Problem oddajanja energije pri individualni samooskrbi je vse bolj pereč. Vendar pa obstajajo rešitve, ki lahko pomagajo poenostaviti to težavo. Ena izmed njih so hranilniki električne energije. S pravilnim dimenzioniranjem in energetskim upravljanjem lahko hranilniki električne energije postanejo ključni element za uspešno samooskrbo z energijo.

Kot ukrepe za spodbujanje uporabe hranilnikov električne energije, so predlagali naslednje:

 • Subvencije za individualne samooskrbe naprave se preusmerijo v spodbude za obvezno kombinirano gradnjo proizvodnih naprav s hranilniki ali samo za hranilnike.
 • Proizvodna naprava lahko deluje s polno močjo, vendar v omrežje ne oddaja energije ali samo v manjšem dopustnem obsegu.
 • Pri dodeljevanju spodbude se upošteva zagotavljanje potreb dnevnega odjema (prekrivanje dnevnega diagrama) in ne celotnega letnega odjema.
 • Višja subvencija za sočasen nakup električnega avtomobila ali toplotne črpalke, ki bo sodelovala v izvajanju energetskega upravljanja z energijo.
 • Upošteva se pristop “proizvedi lokalno – porabi lokalno – istočasno”, kar se odraža kot nevtralno delovanje na meji med javnim in internim omrežjem.
 • Uporabnik lahko uravnava svoj odjem (obravnava konične moči), nižja obremenitev distribucijskega sistema.

Vsi ti ukrepi pomagajo spodbujati uporabo hranilnikov električne energije in tako posledično rešujejo problematiko oddajanja energije pri individualni samooskrbi. Z ustreznim dimenzioniranjem in energetskim upravljanjem lahko hranilniki električne energije postanejo ključni element za uspešno samooskrbo z energijo.

Read More

Podjetje Tesvolt je za svoje izdelke in rešitve prejelo že številne nagrade

Tesvolt je nemško podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo sistemov za shranjevanje energije. Podjetje je prejelo več nagrad za svojo inovativno tehnologijo in zavezanost trajnosti, saj je eden izmed njihovih poudarkov na uporabi visokokakovostnih komponent in učinkovitih proizvodnih metod, poleg tega pa se tudi posvečajo številnim raziskavam in razvoju za nenehno izboljševanje svojih izdelkov. Podjetje Tesvolt se zavezuje k zmanjševanju emisij ogljika in spodbujanju obnovljivih virov energije, kar je zagotovo tudi prispevalo k njihovi prepoznavnosti in številnim nagradam.

Izmed številnih nagrad vam bomo v današnjem blogu izpostavili 3 najbolj odmevne.

Inovator leta v tekmovanju TOP 100 za majhna in srednje velika podjetja v Nemčiji

Tesvolt je dosegel prvo mesto v kategoriji podjetij z 51-200 zaposlenimi in je bil izbran s strani 24-članske strokovne komisije zaradi izjemnega okolja za inovacije in inovativne tehnologije, ki stoji za njihovimi sistemi za shranjevanje energije. Tesvolt je prejel tudi najvišjo oceno A+ v kategorijah spodbujanja inovacij pri vodstvu podjetja, okolja za inovacije, inovativnih procesov in organizacije ter zunanje usmerjenosti.

Daniel Hannemann, soustanovitelj in CEO Tesvolta, pravi: “Verjamem, da so inovacije revolucionarne ideje, ki naš svet naredijo boljši. S številnimi državami, ki iščejo neodvisnost od ruskih uvozov plina, je inovacija v obnovljivih virih energije bolj pomembna kot kadar koli prej“.

Tesvoltov inovativni sistem za upravljanje energije (EMS) je bil tudi ključen dejavnik, da so ga strokovnjaki izbrali za “Inovatorja leta”. EMS zajema energijske tokove vseh potrošnikov ter proizvajalcev in jih nadzira čim bolj učinkovito.

Nagrada za najboljšega zaposlovalca v kategoriji TOP 100

Vsako leto Focus Business opravi raziskavo za določanje najboljših srednje velikih podjetij s sedežem v Nemčiji. Ocenjevanje temelji na spletni anketi zaposlenih in obstoječih spletnih ocenah. Izmed 38.000 analiziranih podjetjih so se uvrstili med TOP 100 in so trenutno na 31. mestu.

Podjetja, ki se uvrstijo med TOP 100, se ponašajo z visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih in dobro uveljavljeno družbeno odgovornostjo. Za podjetja, ki se uvrstijo v to kategorijo, je to velika čast in dokaz, da skrbijo za svoje zaposlene in da so dobri zaposlovalci.

Nagrada za najbolj inovativna podjetja v Nemčiji (Capital 2021)

Capital je nemška medijska hiša, ki vsako leto podeljuje nagrade za najbolj inovativna podjetja v Nemčiji. Nagrade so podeljene na podlagi ocenjevanja, ki ga izvedejo strokovnjaki in managerji iz posameznih industrij. Ocenjevanje temelji na spletni anketi in ocenah podjetij, ki so prejela nagrado za inovacije in člani Expert Circle.

Podjetje Tesvolt je prejelo 4 od 5 zvezdic v ocenjevanju. To potrjuje njihovo inovativnost in prispevek k razvoju inovativnih tehnologij v industriji shranjevanja energije. Nagrada od Capitala, ki se imenuje “Najbolj inovativna podjetja v Nemčiji” predstavlja veliko priznanje za vsa podjetja, ki se uvrstijo v to kategorijo.

Read More

Zakaj so hranilniki električne energije čedalje bolj zaželeni?

Ker je to trenutno najboljša investicija v vašo prihodnost in samooskrbo. Sončna elektrarna je prvi pravi korak na poti do nižjih stroškov, celotno dodano vrednost temu pa prinese hranilnik električne energije, ki je v kratkem času požel veliko zanimanja, saj prinaša številne koristi in ponuja rešitve na raznovrstnih področjih.

Neodvisnost od omrežja v vsakem trenutku

Hranilnik električne energije vam prinaša številne koristi, med drugim z rezanjem konic omogoča znižanje koničnega odjema in seveda, kar je najpomembnejše, omogoča shranjevanje električne energije za kasnejšo rabo. Električno energijo proizvedeno v lastni sončni elektrarni lahko shranite v hranilniku električne energije in uporabite takrat, ko jo potrebujete, tudi v nočnem času ali ko sončna elektrarna ne proizvaja električne energije. Še nekaj let nazaj je bilo kaj takšnega praktično skoraj nemogoče, zato so to res ogromni premiki, ki prinašajo velike spremembe za okolje in splošno življenje.

Idealna kombinacija sončne elektrarne in hranilnika električne energije

Prihodnost je zelena, kar pomeni, da moramo vedno bolj razmišljati o tem, kako postati čim bolj samooskrbni. In če je sončna elektrarna prvi poglavitni korak v tej smeri, je nujna še dodatna optimizacija samooskrbe s pomočjo hranilnika električne energije.

Trenutni razmere na energetskem trgu pomenijo, da prihodnjih stroškov električne energije ni mogoče zanesljivo napovedati. Vsaka sprememba prinaša tudi priložnosti. Veliko ljudi že ima koristi od energetskega prehoda, saj imajo že velike in zagotovljene prihranke iz naslova proizvodnje električne energije v sončni elektrarni. In hranilniki električne energije so naslednja velika priložnost – npr. povečate lahko samoporabo lastne proizvedene električne energije, prilagodite odjem električne energije, se izognete koničnemu odjemu, si zagotovite rezervno napajanje v primeru izpada oskrbe z električno energijo iz omrežja, hkrati pa prihranite tudi pri stroških.

Read More

Nova metodologija obračunavanja omrežnine

S 1. 1. 2024 se bo pričela uporabljati nova metodologija obračunavanja omrežnine s spremenjenim tarifnim sistemom. Z reformo obračunavanja omrežnine bo odjemalcem omogočeno, da s časovnim prilagajanjem odjema električne energije znižajo svoje stroške.

Nova metodologija za obračunavanje omrežnine je določena tako, da spodbuja učinkovitost uporabe sistema električne energije. Metodologija določa kategorije uporabnikov sistema in njihova medsebojna razmerja tako, da posamezne tarifne postavke omrežnine odražajo stroške, ki jih uporabniki sistema pri uporabi sistema električne energije povzročajo.

Za učinkovito uporabo in razvoj omrežja morajo biti tarifne postavke omrežnine različne glede na sezono in znotraj dneva, saj ta način uporabnike sistema spodbujajo k uporabi omrežja v obdobjih, ko je obremenjenost omrežja manjša, in nasprotno, uporabnikov sistema ne spodbujajo k uporabi omrežja takrat, ko je večje povpraševanje in je verjetnost prezasedenosti omrežja večja. Zato so z novo metodologijo obračunavanja omrežnine določeni časovni bloki, ki predstavljajo obdobje znotraj dneva in so določeni ločeno za višjo oziroma nižjo sezono ter delovni dan oziroma dela prost dan.

Za spodbujanje aktivnega odjema in ustrezne uporabe omrežja se po novi metodologiji obračunska moč obračuna glede na vnaprej dogovorjeno obračunsko moč ter presežno obračunsko moč, ki pomeni izmerjeno moč odjema nad dogovorjeno obračunsko močjo.

Zeleno preoblikovanje energetike

David Batič iz Agencije za energijo je za revijo Finance dejal, da je reforma metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema ena pomembnejših sistemskih sprememb na področju reguliranja, saj lahko tako zagotovimo bolj učinkovito uporabo elektroenergetskega sistema. V Agenciji za energijo poudarjajo, da so tarife eden izmed temeljnih mehanizmov za zagotavljanje prožne in učinkovite uporabe elektroenergetskega sistema, pri čemer veljavna metodologija za določanje višin omrežnine ni več ustrezna, saj ne upošteva spremenjene uporabe sistema (razpršena proizvodnja) ter novih vlog in konceptov, ki jih uvaja evropski sveženj Čista energija za vse Evropejce (aktivni odjem, energetske skupnosti in drugo).

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

Read More

Eko sklad in finančne spodbude za sončne elektrarne in hranilnike električne energije

Novo leto je prineslo nove finančne spodbude za sončne elektrarne in hranilnike električne energije, ki smo jih čakali od predčasnega zaključka predhodnega javnega poziva. Finančne spodbude lahko pridobite tudi vsi tisti, ki imate že delujoče sončne elektrarne brez ali v kombinaciji s hranilnikom električne energije, ki so bile priključene na omrežje od vključno 1. 3. 2022 naprej. Za vse tiste, ki razmišljate o samooskrbi, je to odlična priložnost za vašo investicijo in dodatni prihranek s pomočjo finančnih spodbud.

Razmišljate o hranilniku električne energije?

Nov javni poziv Eko sklada, 104SUB-SO22, dodeljuje tudi finančno spodbudo za sončno elektrarno s hranilnikom električne energije. Ta znaša 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo s hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe. Hranilniki električne energije so zanimivi tudi za vse tiste, ki niste uspeli pridobiti soglasja za priključitev sončne elektrarne z želeno priključno močjo. Skupaj s finančno spodbudo je investicija v hranilnik električne odlična naložba za vašo prihodnost.

Številne koristi hranilnikov električne energije

Shranjevanje električne energije v hranilnik je trajnostna naložba za boljšo prihodnost, saj vam omogoča večjo fleksibilnost pri oskrbi z električno energijo 24 ur na dan. S hranilnikom električne energije si med drugim znatno povečate svojo samooskrbnost in neodvisnost od omrežja, zagotovite rezervno napajanje, zmanjšate stroške oskrbe z električno energijo in prispevate k stabilnosti omrežja.

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije: