Politika zasebnosti

I. Uvod

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov, je za nas bistvenega pomena. Geo Energy d.o.o. je trdno zavezana varstvu osebnih podatkov. Predmetna politika opisuje, zakaj in kako zbiramo osebne podatke, in obvešča o pravicah posameznikov. Osebne podatke, ki jih prejmemo, lahko uporabimo za katerega koli od namenov, opisanih v predmetni politiki, ali kakor koli drugače, če je tako navedeno na točki zbiranja.

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo živo osebo. Geo Energy d.o.o. obdeluje osebne podatke za številne namene, pri čemer se lahko sredstva zbiranja, zakonske podlage za obdelavo, uporabo, razkritje in obdobja hrambe razlikujejo glede na posamezen namen.

Naša politika zbiranja in uporabe osebnih podatkov je usmerjena v zagotavljanje preglednosti razlogov in načinov obdelave osebnih podatkov.

II. Varnost

Varnost vseh podatkov, ki jih hranimo, jemljemo zelo resno. Spoštujemo mednarodno sprejete varnostne standarde. Vzpostavili smo okvir politik, postopkov in usposabljanj glede varstva, zaupnosti in varnosti podatkov in hkrati izvajamo redne preglede ustreznosti ukrepov, ki smo jih uvedli za zagotavljanje varnosti podatkov v hrambi.

III. Dejavnosti obdelave

Za več informacij preberite tiste razdelke, ki ustrezajo vašemu specifičnemu položaju.

III.1 Poslovni stiki

Zbiranje osebnih podatkov
Geo Energy d.o.o. obdeluje osebne podatke o stikih (obstoječe in potencialne stranke družbe in/ali z njimi povezani posamezniki) s sistemi za upravljanje odnosov s strankami (»CRM«).

Zbiranje osebnih podatkov o stikih in dodajanje takih osebnih podatkov v sistem CRM se začne izvajati na pobudo uporabnika iz družbe in vključuje ime, naziv stika, telefonsko številko, elektronski naslov in druge podatke o poslovnem stiku. Sistem CRM lahko zbira podatke tudi prek sistemov elektronske pošte družbe (ime pošiljatelja, ime prejemnika, datum in ura) in koledarja (ime organizatorja, ime udeleženca, datum in ura dogodka), ki izhajajo iz komunikacije med uporabniki družbe in stiki ali tretjimi osebami.

Uporaba osebnih podatkov
Uporabniki iz družbe imajo vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo na poslovne stike, in jih lahko uporabijo, da se bolje seznanijo z odprtim naročilom, stranko ali priložnostjo, ki jih zanima, in sicer za naslednje namene:
– razvoj našega poslovanja, prodajo blaga in storitev,
– pošiljanje obvestil o naši družbi in naboru blaga in storitev,
– omogočanje vpogleda v osebne podatke delavcem družbe za namen opravljanja nalog pri prodaji blaga in storitev,
– prepoznavanje strank s podobnimi potrebami,
– izvajanje analiz glede trendov na trgu, izrisovanje odnosov ali prodajnih priložnosti.

Poleg tega sistem CRM uporablja algoritem, ki ocenjuje trdnost komunikacije med uporabnikom iz družbe in stikom. Razvrstitev temelji predvsem na pogostosti komunikacije, trajanju, nedavnosti in odzivnem času.

Pravna podlaga za obdelovanje
Osebne podatke svojih poslovnih stikov bomo obdelovali na podlagi svojih zakonitih poslovnih interesov ali soglasja, če je bil posameznik, na katerega se nanašajo podatki, pozvan, da ga poda. Naš interes je trženje blaga in storitev ali pošiljanje sporočil, za katere menimo, da bi bila zanimiva za prejemnike.

Hramba podatkov
Osebne podatke bomo hranili v sistemu CRM, dokler je to potrebno za zgoraj navedene namene (npr. dokler vodimo ali moramo voditi evidenco odnosov s poslovnim stikom).

III.2 Posamezniki, povezani z našimi poslovnimi strankami

Zbiranje osebnih podatkov
Naša politika nam narekuje zbiranje samo tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za opredeljene namene, pri tem pa svoje stranke prosimo za osebne podatke samo, če je to nujno potrebno za tovrstne namene.

Kadar moramo obdelati osebne podatke za izvajanje naših dejavnosti, stranke prosimo, da posameznikom, na katere se podatki nanašajo, zagotovijo potrebne informacije o njihovi uporabi.

Naše stranke lahko uporabljajo ustrezne razdelke te politike zasebnosti oziroma napotijo posameznike, na katere se podatki nanašajo, da se seznanijo s to politiko zasebnosti, če se jim zdi to primerno.

V splošnem zbiramo osebne podatke od svojih strank ali tretjih oseb, ki delujejo na podlagi navodil ustrezne stranke.

Osebni podatki lahko zajemajo ime, naziv stika, telefonsko številko, elektronski naslov in druge poslovne podatke stika.

Uporaba osebnih podatkov
Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

Prodaja blaga in izvajanje strokovnih storitev
V naši družbi zagotavljamo prilagojene energetske rešitve na področju shranjevanja električne energije, ki obsegajo prodajo naprednih sistemov hranilnikov električne energije in celovit nabor storitev povezanih z dobavo, vgradnjo in zagonom ustreznega hranilnika električne energije.

Izvajanje dejavnosti zahteva določeno obdelavo osebnih podatkov.

Upravljanje, vodenje in razvijanje dejavnosti
Osebne podatke obdelujemo v okviru poslovanja podjetja, kar vključuje:
– obvladovanje odnosov s strankami,
– razvijanje dejavnosti (kot je prepoznavanje potreb strank in iskanje najprimernejših energetskih rešitev),
– vzdrževanje in uporabo informacijskih sistemov,
– upravljanje in vodenje naše spletne strani oz. sistemov in aplikacij.

Dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj
Vzpostavljene imamo varnostne ukrepe za zaščito informacij o naši družbi in naših strankah (vključno z osebnimi podatki), kar obsega zaznavanje, preučevanje in razreševanje varnostnih groženj. Osebne podatke lahko obdelujemo v sklopu varnostnega nadzora, ki ga izvajamo. Z namenom zagotavljanja kakovosti nadzorujemo blago in storitve, ki jih opravljamo za stranke, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki so shranjeni v ustreznih datotekah strank. Vzpostavljene imamo politike in postopke za nadzorovanje kakovosti blaga in storitev ter obvladovanje tveganj, povezanih s sodelovanjem strank. Osebne podatke zbiramo in hranimo v sklopu postopkov sklenitve poslov s strankami in sprejema strank.

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov
Kot vsak ponudnik blaga in storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti poslovanja z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

Pravna podlaga za obdelovanje
Če je obdelovanje podatkov nujno za izpolnjevanje zakonske obveznosti, kot je izpolnjevanje obveznosti iz davčne zakonodaje ali nujnost izkazovanja in dokumentiranja opravljenih strokovnih storitev, obdelovanje temelji na zakonski obveznosti.

Prav tako lahko obdelujemo osebne podatke posameznikov, povezanih z našimi poslovnimi strankami, na podlagi svojega zakonitega poslovnega interesa (kot je dobava blaga in opravljanje storitev v zvezi z dobavo blaga za stranko, na katero se nanašajo podatki), ali na podlagi soglasja, če je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, bil pozvan, da ga poda.

Hramba podatkov
Osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo, kakor dolgo menimo, da je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani (vključno kot to določa veljavna zakonodaja ali predpis).
Če ni posebnih pravnih, regulativnih ali pogodbenih zahtev, izhodiščno obdobje hrambe evidenc in drugih dokumentarnih dokazil, ki so bila ustvarjena med izvajanjem dejavnosti družbe, ne sme presegati 10 let.

III.3 Zasebne stranke

Zbiranje osebnih podatkov
Naša politika nam narekuje zbiranje samo tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za opredeljene namene, pri tem pa svoje stranke prosimo za osebne podatke samo, če je to nujno potrebno za tovrstne namene.
Kadar moramo obdelati osebne podatke za izvajanje naših dejavnosti, stranke prosimo, da potrebne informacije o njihovi uporabi zagotovijo ostalim vpletenim posameznikom, na katere se podatki nanašajo.
Glede na dejavnosti, ki jih ponujamo zasebnim strankam, obdelujemo številne vrste osebnih podatkov (podatki o stiku, poslovna dejavnost). Za določene storitve ali dejavnosti in če tako zahteva zakon ali na podlagi soglasja posameznika lahko zbiramo tudi posebne vrste osebnih podatkov. V splošnem zbiramo osebne podatke od svojih strank ali od tretje osebe, ki deluje na podlagi navodil ustrezne stranke.

Uporaba osebnih podatkov
Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

Prodaja blaga in izvajanje strokovnih storitev
V naši družbi zagotavljamo prilagojene energetske rešitve na področju shranjevanja električne energije, ki obsegajo prodajo naprednih sistemov hranilnikov električne energije in celovit nabor storitev povezanih z dobavo, vgradnjo in zagonom ustreznega hranilnika električne energije.

Izvajanje dejavnosti zahteva določeno obdelavo osebnih podatkov.

Upravljanje, vodenje in razvijanje dejavnosti
Osebne podatke obdelujemo v okviru poslovanja podjetja, kar vključuje:
– obvladovanje odnosov s strankami,
– razvijanje dejavnosti (kot je prepoznavanje potreb strank in iskanje najprimernejših energetskih rešitev),
– vzdrževanje in uporabo informacijskih sistemov,
– upravljanje in vodenje naše spletne strani oz. sistemov in aplikacij.

Dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj
Vzpostavljene imamo varnostne ukrepe za zaščito informacij o naši družbi in naših strankah (vključno z osebnimi podatki), kar obsega zaznavanje, preučevanje in razreševanje varnostnih groženj. Osebne podatke lahko obdelujemo v sklopu varnostnega nadzora, ki ga izvajamo. Z namenom zagotavljanja kakovosti nadzorujemo blago in storitve, ki jih opravljamo za stranke, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki so shranjeni v ustreznih datotekah strank. Vzpostavljene imamo politike in postopke za nadzorovanje kakovosti blaga in storitev ter obvladovanje tveganj, povezanih s sodelovanjem strank. Osebne podatke zbiramo in hranimo v sklopu postopkov sklenitve poslov s strankami in sprejema strank.

Strankam pošiljamo informacije o naši družbi in naboru blaga in storitev
V skladu z veljavno zakonodajo uporabljamo kontaktne podatke strank, da jim pošiljamo informacije o nas in naši dejavnosti, naboru blaga in storitev, novostmi v zvezi s pametnimi energetskimi rešitvami, trenutnimi trendi in tehnologijami, za katere menimo, da bi bile zanimive zanje.

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov
Kot vsak ponudnik blaga in storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti poslovanja z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

Pravna podlaga za obdelovanje
Če je obdelovanje osebnih podatkov, navedenih v tem razdelku, potrebno za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, kot na primer, kadar so procesi obdelovanja potrebni za dobavo blaga in storitev, potem obdelovanje temelji na pogodbeni pravni podlagi.

Če je obdelovanje podatkov nujno za izpolnjevanje zakonske obveznosti, kot je izpolnjevanje obveznosti iz davčne zakonodaje ali nujnost izkazovanja in dokumentiranja opravljenih strokovnih storitev, obdelovanje temelji na zakonski obveznosti.

Če se osebni podatki obdelujejo za druge zgoraj navedene namene, bomo za podlago vzeli zakoniti interes ali soglasje, če smo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pozvali, da ga poda.

Hramba podatkov
Osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo, kakor dolgo menimo, da je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani (vključno kot to določa veljavna zakonodaja ali predpis).

Če ni posebnih pravnih, regulativnih ali pogodbenih zahtev, izhodiščno obdobje hrambe evidenc in drugih dokumentarnih dokazil, ki so bila ustvarjena med izvajanjem dejavnosti družbe, ne sme presegati 10 let.

III.4 Posamezniki, ki uporabljajo naše aplikacije

Zunanjim uporabnikom omogočamo dostop do različnih aplikacij, ki jih upravljamo. Tovrstne aplikacije vsebujejo lastne izjave o varstvu podatkov, ki obravnavajo razloge in načine zbiranja in obdelave osebnih podatkov v ustreznih aplikacijah.

Posameznike, ki uporabljajo naše aplikacije, napotujemo na izjave o varstvu podatkov, ki so na voljo na teh aplikacijah.

III.5 Druge osebe, ki navežejo stik z nami

Osebne podatke zbiramo, če se na nas obrne posameznik z vprašanjem, pritožbo, komentarjem ali povratno informacijo (ime, podatki za stik in vsebina komunikacije). V takih primerih ima posameznik nadzor nad osebnimi podatki, ki jih deli z nami, mi pa bomo podatke uporabili samo za to, da se odzovemo na komunikacijo in zadevo ustrezno obravnavamo. Osebni podatki, ki so omenjeni zgoraj, lahko zajemajo ime, naziv stika, telefonsko številko, elektronski naslov in druge podatke poslovnega stika.

Pravna podlaga za obdelovanje
Če se osebni podatki obdelujejo za druge zgoraj navedene namene, bomo za podlago vzeli zakoniti interes ali soglasje, če smo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pozvali, da ga poda.

Hramba podatkov
Osebne podatke, navedene v tem razdelku, hranimo, kakor dolgo menimo, da je potrebno za namene, za katere so bili zbrani.

III.6 Kandidati za zaposlitev

Uvod
Geo Energy d.o.o. je trdno zavezana varstvu osebnih podatkov. S predmetno politiko zasebnosti opisujemo zakaj in kako zbiramo osebne podatke v postopku zaposlovanja in podajamo informacije o pravicah kandidatov za zaposlitev v naši družbi.

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo živo osebo.

Naša politika zbiranja in uporabe osebnih podatkov je usmerjena v zagotavljanje preglednosti razlogov in načinov obdelave osebnih podatkov.

Varnost
Varnost vseh podatkov, ki jih hranimo, jemljemo zelo resno. Spoštujemo mednarodno sprejete varnostne standarde. Vzpostavili smo okvir politik, postopkov in usposabljanj glede varstva, zaupnosti in varnosti podatkov in hkrati izvajamo redne preglede ustreznosti ukrepov, ki smo jih uvedli za zagotavljanje varnosti podatkov v hrambi.

Zbiranje osebnih podatkov
V sklopu našega procesa zaposlovanja zbiramo osebne podatke kandidatov za zaposlitev. Osebne podatke lahko družbi zagotovi kandidat sam, ali pa jih pridobimo preko tretje osebe, t.j. agencije za zaposlovanje, odvisno od zadevnega zaposlitvenega procesa.

Podatki, ki jih obdelujemo, zajemajo standardne podatke o vaši izobrazbi, zaposlitveni zgodovini, druge podatke v zvezi z delom ter vsakršne druge podatke, ki jih pridobimo na podlagi vašega življenjepisa ali prijave oziroma kakršnih koli drugih zaposlitvenih obrazcev, ki jih morate izpolniti v okviru zaposlitvenega procesa.

Prosimo, da nam ne posredujete nobenih t.i. posebnih vrst osebnih podatkov, kar vključuje podatke o rasi, etničnem poreklu, političnem mnenju, verskem prepričanju, članstvu v sindikatu, genetske in biometrične podatke (kjer se ti uporabljajo v identifikacijske namene), zdravstvene podatke in podatke o spolnem življenju oziroma spolni usmerjenosti.

Uporaba osebnih podatkov
Podatke, ki jih hranimo o vas, uporabljamo v naslednje namene:
– da lahko sodelujete v zaposlitvenem procesu za določeno delovno mesto,
– da vas obveščamo o ustreznih zaposlitvenih priložnostih v družbi, če podate svoje soglasje.

Pravna podlaga za obdelavo
Geo Energy d.o.o. hrani in obdeluje vaše podatke na pravni podlagi, t.j. na podlagi določil delovno pravne zakonodaje, če se prijavite za delovno mesto v okviru zaposlitvene pogodbe pri družb in na pogodbeni podlagi, če se prijavite za delovno mesto v sklopu civilne pogodbe. Nekatere vaše podatke utegnemo obdelovati tudi z namenom izpolnjevanja naših zakonitih interesov pri zaposlovanju vas kot kandidata. V primerih, ko podate svoje soglasje, da vaše podatke uporabimo za specifične namene, bomo podatke obdelovali na podlagi vašega soglasja.
V primeru neuspešnega zaposlitvenega procesa bomo vaše podatke hranili v skladu z vašim soglasjem.

Hramba podatkov
V primeru uspešne prijave bodo vaši podatki shranjeni z namenom izpolnitve vašega zaposlitvenega oziroma pogodbenega razmerja v skladu z zakonskimi predpisi. Prijavne dokumente neuspešnih kandidatov izbrišemo najkasneje v šestih mesecih po zaključku zaposlitvenega procesa. Preden vaše prijavne dokumente za dlje časa zadržimo v bazi kandidatov, zaprosimo za vaše soglasje.

III.7 Obiskovalci v poslovnih prostorih družbe

Zbiranje osebnih podatkov
V poslovnih prostorih imamo vzpostavljene varnostne ukrepe. Vstop v poslovne prostore je možen po predhodni najavi. V poslovnih prostorih se izvaja videonadzor. Videonadzor se izvaja v objektu na naslovu Bolfenška ulica 62, Maribor. Pred vstopom v objekt je izpostavljeno obvestilo, da se izvaja videonadzor, ki vam omogoča, da se seznanite z njegovim izvajanjem in da se lahko vstopu v nadzorovano območje odpoveste.

Obvestilo vsebuje pisno in nedvoumno grafično opisano dejstvo, da se izvaja videonadzor zaradi varovanja ljudi in premoženja. Informacije o izvajanju videonadzora lahko dobite na elektronskem naslovu, ki je naveden v obvestilu o izvajanju videonadzora, nameščenem na vhodnih vratih objekta.

Posnetki videonadzora zajemajo samo sliko posameznika, brez drugih podatkov.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe
Upravljavec nima DPO – pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Vse informacije za varstvo osebnih podatkov pridobite na elektronskem naslovu info@geoenergy-group.com.

Uporaba osebnih podatkov
Osebni podatki se uporabljajo ciljem zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, njenih zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev, obiskovalcev in drugih, ki vstopajo v poslovne prostore.

Pravna podlaga za obdelovanje
Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in zaradi zakonitih interesov upravljavca.

Hramba podatkov
Posnetek videonadzora hranimo 72 ur.

Posebni vplivi obdelave
Možnost vpogleda posnetkov za nazaj ter priprave izsekov le teh za upravičene uporabnike (npr. policija).

Neobičajne nadaljnje obdelave
Videoposnetki se ne prenašajo v tretje države, prav tako se na izvaja spremljanje dogajanja v živo.

III.8 Obiskovalci spletne strani

Zbiranje osebnih podatkov
Obiskovalci spletne strani imajo v splošnem nadzor nad osebnimi podatki, ki jih delijo z nami. Z uporabo piškotkov na naši spletni strani se bodo mogoče v omejenem obsegu samodejno zajeli osebni podatki. Več o tem v razdelku Piškotki, ki sledi v nadaljevanju.
Od obiskovalcev spletne strani prejmemo osebne podatke, kot so ime, naziv, naslov podjetja, e-pošta, telefonska številka in številka faksa (denimo, ko se posameznik prijavi za prejemanje novosti).
Obiskovalci lahko prek naše spletne strani pošiljajo tudi elektronska sporočila. Njihova sporočila vsebujejo spletni vzdevek uporabnika in elektronski naslov ter morebitne dodatne informacije, ki jih želi uporabnik vključiti v sporočilo.
Prosimo, da nam pri uporabi naše spletne strani ne posredujete občutljivih informacij (npr. rasa ali etnična pripadnost, politična prepričanja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatih, fizično ali mentalno zdravje, genetski podatki, biometrični podatki, spolno življenje ali spolna usmerjenost in kazenska evidenca). Če se iz kakršnega koli razloga odločite, da nam boste posredovali občutljive informacije, vaše tovrstno ravnanje predstavlja izrecno soglasje, da lahko naša družba zbira in uporablja te informacije na načine, opisane v tej izjavi o varstvu podatkov, ali kot so opisani na točki, kjer ste se odločili, da nam razkrijete te informacije.

Piškotki
Majhne besedilne datoteke oz. »piškotki«, ki se prenesejo na vaš trdi disk, nam pomagajo personalizirati in obogatiti vašo izkušnjo spletnega brskanja, tako da prikazujemo vsebine, ki so za vas bolj relevantne in zanimive. Uporaba piškotkov je ustaljeni postopek pri večini spletnih strani. Če pa ne želite uporabljati piškotkov, večina brskalnikov zdaj ponuja možnost, da njihovo nameščanje zavrnete. Za registracijo na naši spletni strani morate sprejeti piškotke. Določene funkcije spletne strani bodo morda okrnjene, če onemogočite piškotke. Po koncu ogleda naše spletne strani lahko piškotke po želji zbrišete s svojega sistema.

Več podatkov o naši uporabi piškotkov najdete na strani Piškotki.

Uporaba osebnih podatkov
Osebne podatke, ki nam jih posreduje obiskovalec, bomo uporabili za namene, za katere so nam bili posredovani, kot so navedeni na točki zbiranja (ali kot izhaja iz konteksta zbiranja). Praviloma se osebni podatki zbirajo za:
– registracijo na določenih delih strani,
– prijavo za prejemanje novosti,
– pridobivanje dodatnih informacij,
– razširjanje zahtevanega referenčnega gradiva,
– pošiljanje povpraševanj, življenjepisov,
– nadzor in zagotavljanje skladnosti z določili in pogoji uporabe našega spletnega mesta,
– upravljanje in vodenje naše spletne strani,
– skupne podatke za analitiko spletne strani in izboljšave.

Vaše podatke lahko uporabimo tudi za to, da vas obveščamo o nas in naši dejavnosti, naboru blaga in storitev, novostmi v zvezi s pametnimi energetskimi rešitvami, trenutnimi trendi in tehnologijami, ki bi vas utegnile zanimati, razen če smo pozvani, da to opustimo. Obiskovalcem, ki se pozneje odločijo za odjavo s seznama prejemnikov sporočil ali odjavo registracije, bomo na ustrezni spletni strani oz. v individualni komunikaciji s posameznikom zagotovili navodila za odjavo, posameznik pa nam lahko v zvezi s tem piše tudi na naslov info@geoenergy-group.com.
Naša spletna mesta ne zbirajo ali združujejo osebnih podatkov za razširjanje ali prodajo zunanjim strankam z namenom potrošniškega trženja niti ne gostujejo dopisnih seznamov v imenu tretjih oseb.

Pravna podlaga za obdelovanje
Osebne podatke obiskovalcev svojega spletnega mesta bomo obdelovali na podlagi svojih zakonitih poslovnih interesov ali soglasja, če je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, bil pozvan, da ga poda. V našem interesu je na primer poskrbeti, da so marketinški ukrepi relevantni za opredeljene posameznike, zato da lahko z obdelavo osebnih podatkov pošiljamo marketinško gradivo, ki je prilagojeno interesom posameznika, na katerega se nanašajo podatki.

Hramba podatkov
Osebne podatke, zbrane prek našega spletnega mesta, bomo hranili, dokler je to potrebno (npr. dokler imamo odnos z ustreznim posameznikom).

IV. Pravna podlaga za obdelovanje

Pravne podlage za vsako dejavnost obdelovanja so opredeljene v ustreznih razdelkih zgoraj. Pri obdelavi osebnih informacij na podlagi lastnega zakonitega interesa upoštevamo in poskušamo izravnati morebiten vpliv na posameznika, na katerega se nanašajo podatki (bodisi pozitiven bodisi negativen), in upoštevamo pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki, v okviru zakonodaje o varstvu podatkov. Naši zakoniti poslovni interesi ne prevladajo samodejno nad interesi posameznikov, na katere se nanašajo podatki – osebnih podatkov ne bomo obdelovali za dejavnosti, kjer vpliv na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (razen če smo pridobili soglasje ali nam to kako drugače narekuje ali dovoljuje zakonodaja), prevlada nad našimi interesi.

IV.1 Obdelava na podlagi pogodbe

Družba kot upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za zagotavljanje dobave, vgradnje in zagona hranilnikov električne energije in storitev, ki so s to dejavnostjo neposredno ali posredno povezane ali katerokoli drugo storitvijo, ki jo na podlagi pogodbe izvaja ali je njen naročnik družba.

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti družba obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:
– identifikacija posameznika,
– priprava ponudbe,
– sklenitev pogodbe,
– dobava in vgradnja blaga ter izvedba ali sprememba izvedbe storitve,
– obveščanje o spremembi zakonodaje na relevantnem področju ali spremembi splošnih pogojev,
– izvajanje sprememb pogodbenega razmerja,
– obračunavanje predmeta pogodbe,
– reševanje morebitnih težav posameznikov,
– pošiljanje obvestil posameznikom
– izvajanje morebitnih postopkov izterjave,
– reševanje sodnih sporov ter
– za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja.
Posameznik je obveščen o možnosti, da se pri naročilu na nekatere storitve ali v zvezi z izvajanjem posameznih pogodbenih pravic in obveznosti, lahko preverja njegova identiteta in izvede primerjava s podatki, ki jih je posredoval ob sklenitvi pogodbe bodisi družbi kot upravljalcu bodisi tretji osebi kot upravljavcu.

IV.2 Obdelava na podlagi zakona

Družba obdeluje osebne podatke tistih, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto, pri čemer družba poskrbi za zaščito osebnih podatkov kot je zapisano v samem razdelku »Kanddati za zaposlitev«.

IV.3 Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva družba

Družba lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Družba ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Slednje velja zlasti, kadar se podatki nanašajo na otroka.

Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, družba opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma statistične analize družbe. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje obdelave podatkov se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov ali anonimizacija.

Na podlagi zakonitega interesa lahko družba posameznike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva z dejavnostjo družbe tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Družba zaradi tehtanja tega interesa z interesi posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Družba ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja poslovanja in podobno. Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Družba lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o posamezniku, lahko hranijo še pet let po prenehanju pogodbenega razmerja.

IV.4 Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da družbi. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o družbi in njeni dejavnosti, naboru blaga in storitev, pomembnih novostih v zvezi s pametnimi energetskimi rešitvami, trenutnimi trendi in tehnologijami, ki bi lahko bile zanimive za posameznika. Obveščanje se izvaja prek komunikacijskih kanalov, ki jih je v soglasju izbral posameznik. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne ali spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli družba, pri čemer si družba pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje posameznika, ki ga prejme družba.
Podatki, za katere je dana privolitev, se obdelujejo do preklica.

V. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Osebne podatke bomo z drugimi delili samo, če nam to dovoljuje zakon. V okviru deljenja podatkov z drugimi imamo vzpostavljene pogodbene dogovore in varnostne mehanizme, s katerimi zaščitimo podatke in izpolnjujemo standarde glede varstva podatkov, zaupnosti in varnosti.

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih ureja zakonodaja EU, upoštevajte naslednje: čezmejni prenosi lahko vključujejo države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in prenos v države, ki nimajo zakonov za zagotavljanje posebnega varstva osebnih podatkov. Z ustreznimi ukrepi smo poskrbeli, da so vsi osebni podatki zadostno varovani in da so vsi prenosi osebnih podatkov iz EGP izvedeni zakonito.

Če osebne podatke prenašamo v državo, ki ni v EGP, za katero Evropska komisija meni, da ne zagotavlja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, bodo prenosi izvedeni na podlagi sporazuma, ki določa zahteve EU za prenos osebnih podatkov iz EGP, kakršne so standardne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija.

Osebne podatke, ki jih imamo, lahko prenesemo na:
– Zunanje organizacije, ki nam ponujajo aplikacije/funkcije, obdelovanje podatkov ali informacijske storitve.
– Naša družba uporablja tretje osebe za pomoč pri izvajanju naših storitev in za zagotavljanje, delovanje in vodenje notranjih informacijskih sistemov. To na primer vključuje ponudnike informacijske tehnologije, ponudnike programske opreme kot storitev v oblaku, ponudnike vodenja identitet, gostovanja in upravljanja spletnih strani, analize podatkov, varnostnega kopiranja podatkov, storitve za zagotavljanje varnosti in za hrambo podatkov.
– Zunanje organizacije, ki nam drugače pomagajo pri zagotavljanju blaga, storitev ali informacij.
– Revizorje in druge strokovne svetovalce.
– Organe pregona ali druge vladne in regulativne agencije ali druge tretje osebe, kot zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi oz. v skladu z veljavno zakonodajo ali predpisi.
– Občasno bomo morda prejeli zahteve tretjih oseb s pooblastilom za razkritje osebnih podatkov, na primer za preverjanje, ali delujemo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, za preiskavo domnevnega kaznivega dejanja oz. za vzpostavitev, uveljavitev ali obrambo svojih zakonskih pravic. Zahtevam glede osebnih podatkov bomo ustregli samo, če nam to dovoljuje veljavna zakonodaja ali predpis.

VI. Pravice posameznikov in njihovo uveljavljanje

Posamezniki imajo določene pravice glede svojih osebnih podatkov in upravljavci podatkov so te pravice dolžni izpolnjevati. V primerih, ko odločamo o načinu in razlogu obdelave osebnih podatkov, smo upravljavec podatkov. Spodaj podajamo nadaljnje informacije o pravicah, ki jih imajo posamezniki, in o njihovem uveljavljanju.

VI.1 Dostop do osebnih podatkov – pravica do dostopa

Pravico imate dostopati do osebnih podatkov, ki jih imamo kot upravljavec podatkov. To pravico lahko uveljavljate z dopisom na info@geoenergy-group.com.

VI.2 Spreminjanje osebnih podatkov – pravica do popravka

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko posodobite z elektronskim sporočilom na info@geoenergy-group.com ali, če ustreza, navežete stik z nami prek ustrezne strani za registracijo na našem spletišču ali s spremembo osebnih podatkov, ki jih hranimo na ustreznih aplikacijah, s katerimi ste se registrirali.
Po seznanitvi, da kateri koli osebni podatki, ki jih obdelujemo, niso več točni, jih bomo popravili (če ustreza) v skladu z vašimi posodobljenimi informacijami, v kolikor je to praktično izvedljivo.

VI.3 Preklic soglasja – pravica do izbrisa

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo na podlagi soglasja, imajo posamezniki pravico, da kadar koli prekličejo soglasje. Osebnih podatkov praviloma ne obdelujemo na podlagi soglasja (saj se lahko običajno sklicujemo na drugo pravno podlago). Soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko prekličete po elektronski pošti na naslov info@geoenergy-group.com.

Če želite prenehati prejemati elektronske novice z marketinškega seznama družbe, kliknite na povezavo za odjavo v elektronskih sporočilih, ki jih prejemate od nas.

Zahtevo za izbris podatkov lahko pošljete na naslov info@geoenergy-group.com, kadar želite izbrisati osebne podatke:
– ker je dosežen namen zaradi katerega so se obdelovali,
– zaradi podanega ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa družbe,
– ki so bili dani, za potrebe neposrednega trženja.

VI.4 Pravica do omejitve obdelave ali ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico do omejitve obdelave ali ugovora zoper obdelavo svojih osebnih podatkov na podlagi utemeljenih razlogov, ki se nanašajo na vaš poseben položaj, razen če obdelavo določa zakon.
V takem primeru ne bomo več obdelovali ali omejevali obdelovanja osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo obstoj zakonitih in nujnih razlogov za obdelavo ali za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo zakonite pravice.

VI.5 Druge pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki – pravica do prenosljivosti podatkov

Politika zasebnosti je namenjena obveščanju o tem, katere osebne podatke zbiramo o vas in kako jih uporabljamo. Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo, poleg pravice do dostopa, spremembe in omejitve obdelave ali ugovora, ki so navedene zgoraj, tudi druge pravice, kot na primer pravica do izbrisa in do prenosljivosti podatkov.
Za uresničevanje katere koli od teh pravic nam pišite na info@geoenergy-group.com.

VI.6 Ogroženost varstva osebnih podatkov

V primeru ogrozitve varstva osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za posameznikove pravice in svoboščine, bomo o tem nemudoma obvestili posameznika.
V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva osebnih podatkov posameznika, o tem obvestili pristojni organ.

VI.7 Pritožbe

Čeprav upamo, da tega ukrepa ne boste potrebovali, vas obveščamo, da lahko vse morebitne pritožbe v zvezi z našo uporabo osebnih podatkov pošljete na elektronski naslov info@geoenergy-group.com.
Obravnavali in odzvali se bomo na vsako prejeto pritožbo.
Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri slovenskem informacijskem pooblaščencu. Več informacij o vaših pravicah in načinih pritožbe pri slovenskem informacijskem pooblaščencu najdete na povezavi www.ip-rs.si.

VII. Spremembe te izjave o varstvu podatkov

Zavedamo se, da je zasebnost stalna odgovornost, zato bomo to politiko zasebnosti redno pregledovali.
Politika zasebnosti je bila nazadnje posodobljena 20.2.2023.

VIII. Upravljavec podatkov in podatki o stiku

Upravljavec podatkov je družba Geo Energy d.o.o., ki je pogodbena stranka za namene ponujanja ali prejemanja blaga ali storitev, ali subjekt, s katerim ste navezali stik.
Kakršna koli vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti ali kako in zakaj obdelujemo osebne podatke, pošljite na:
Geo Energy d.o.o., Bolfenška ulica 62, 2000 Maribor
E-pošta: info@geoenergy-group.com
Telefonska št.: +386 70 511 425