Metalna Termis – sončna elektrarna z močjo 156,6 kWp za nižji odjem elektrike iz omrežja

PROFIL: Sončna elektarna bistveno zniža porabo eletkrične energije iz omrežja velikih termičnih peči.
STRANKA: Metalna TERMIS d.o.o.
PODROCJE: Kovinsko predelovalna industrija
POSEBNOSTI: Znižanje odjema elektricne energije in toplogrednih plinov
MESTO: Maribor, Slovenija

Izziv

Štiri termicne peci podjetja Metalna Termis so velikanski porabnik elektricne energije ki jo potrebujejo za taljenje kovin. Ob zagonu le ene peci poraba naraste celo nad 1 MW, kar pomeni precejšnjo obremenitev omrežja in visoke stroške. Zato so se v podjetju odlocili za postavitev soncne elektrarne na vseh razpoložljivih strehah. To jim bo omogocilo, da vsaj delno zmanjšajo odjem elektrike iz omrežja in s tem prihranijo stroške.

Poleg tega sodelovanje s priznanimi mednarodnimi partnerji, ki od svojih dobaviteljev vse pogosteje pricakujejo aktivne ukrepe k zmanjševanju emisij in povecanju deleža obnovljivih virov energije, podjetje Metalno Termis dodatno motivira k trajnostnemu delovanju. Postavitev soncne elektrarne bo tako prispevala k še trdnejšemu sodelovanju s temi partnerji in uresnicevanju skupnih ciljev na podrocju varovanja okolja.

O stranki

Metalna Termis je podjetje s sedežem v Mariboru, ki se ukvarja s termicno obdelavo kovin (žarjenje, nitriranje, kaljenje). Metalna Termis ima dolgoletne izkušnje s termicno obdelavo kovin in sodeluje s široko paleto strank iz razlicnih panog, vkljucno z avtomobilsko, strojno, prehrambeno in gradbeno industrijo.

Rešitev

Podjetje Metalna Termis je na strehah svojih obratovpostavilo soncno elektrarno z nazivno mocjo 156,6 kWp, opremljeno s fotovoltacnimi moduli Jinko Solar in razsmerniki Sungrow. Elektrarna bo letno proizvedla približno 180 MWh elektricne energije, kar bo podjetju omogocilo dosego 10-odstotne stopnje samooskrbnosti. To bo prineslo zmanjšanje letnega odjema elektricne energije in s tem povezanih stroškov.

Koristi

Soncna elektrarna podjetja Metalna Termis bo prinesla številne koristi tako okolju kot podjetju samemu. Viški elektricne energije se bodo prodajali  obavitelju, kar bo pospešilo vracilo investicije in hkrati povecalo delež obnovljivih virov v slovenskem elektroenergetskem sistemu.

Postavitev elektrarne predstavlja pomemben korak k trajnostnemu delovanju podjetja. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za prb. 180 ton letno bo pomembno prispevalo k varovanju okolja. Poleg tega bo soncna elektrarna prinesla tudi gospodarske koristi, saj bo zmanjšala stroške za energijo in izboljšala poslovno uspešnost podjetja na dolgi rok.

Okoljska ozavešcenost in odgovornost postajata vse pomembnejši dejavnik pri poslovanju podjetij. Metalna Termis se z izgradnjo soncne elektrarne uvršca med podjetja, ki aktivno skrbijo za zeleni planet in trajnostni razvoj.

Investicija v soncno elektrarno je tako koristna za okolje kot za podjetje samo. Predstavlja zgled dobre prakse in ponuja možnost za posnemanje drugim podjetjem.

Z dolgorocnim vidikom bo soncna elektrarna Metalna Termis prinesla številne pozitivne ucinke, ki bodo vplivali na okolje, gospodarstvo in ugled podjetja.

Številke in dejstva

PV: 156,6 kWh

Moduli: Jinko Solar 435 Wp

Razsmernik: Sungrow SG125CX-P2 125 kVADo 98%

Monter: GEO ENERGY d.o.o.

S projektom soncne elektrarne pri podjetju Metalna Termis smo se soocili z zahtevnim izzivom, a z veseljem smo implementirali rešitev, ki odraža našo zavezanost k inovacijam in trajnosti. Kljucni dejavnik uspeha je bila naša sposobnost integracije napredne fotovoltaicne tehnologije z obstojecimi delovnimi procesi Metalne Termis, kar je omogocilo znatno zmanjšanje odjema elektricne energije iz omrežja. Ponosni smo, da smo lahko prispevali k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za približno 180 ton letno, za kar bi morali posaditi približno 4.500 dreves, ki bi rasla 10 let.

Miha Požauko, direktor Geo Energy